GIẢI PHÁP TÍNH TOÁN TRỌNG SỐ PHÂN CỰC MỚI TRONG THIẾT KẾ MÃ PHÂN CỰC

  • Phạm Xuân Nghĩa Department of Radio Electronics Engineering, Le Quy Don Technical University
  • Đàm Đức Thuận Department of Radio Electronics Engineering, Le Quy Don Technical University
  • Lại Tiến Đệ Department of Radio Electronics Engineering, Le Quy Don Technical University
Từ khóa: Mã phân cực, mã kênh, FEC cho 5G NR, RS, PW, IPW

Tóm tắt

Mã phân cực được Arikan đề xuất năm 2009 dựa vào nguyên lý phân cực kênh đã được chứng minh đạt dung lượng kênh đầu vào nhị phân đối xứng rời rạc. Mã phân cực cũng đã được 3GPP chọn làm mã sửa lỗi trong hệ thống thông tin di động thứ 5 (5G New Radio - 5G NR) với độ dài từ mã tối đa 1024 bit. Việc thiết kế mã dựa vào độ tin cậy của các kênh tổng hợp đã được nghiên cứu với nhiều phương pháp khác nhau với mục đích thỏa mãn những yêu cầu trong ứng dụng của 5G NR. Xuất phát từ yêu cầu với thiết kế mã phân cực là dễ thực thi, độ phức tạp giải mã thấp và duy trì hiệu năng sửa lỗi tốt, bài báo đã đề xuất một phương pháp thiết kế mã phân cực bằng cách xác định chuỗi chỉ số tin cậy (Reliability Sequence - RS) kênh tổng hợp dựa trên phương pháp trọng số phân cực mới (Improved Polarization Weights - IPW). Kết quả mô phỏng cho thấy hiệu suất sửa lỗi của mã thiết kế theo IPW tốt hơn các cấu trúc mã thiết kế theo (Polarization Weights - PW) và cấu trúc mã của 5G NR tại vùng tỉ lệ lỗi bit nhỏ, đặc biệt phương pháp này còn xây dựng chuỗi RS cho từ mã dài 2048 bit trong khi mới chỉ có chuỗi RS cho bộ mã dài 1024 bit cho chuẩn 5G NR.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
Bài viết