PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRÒ CHƠI MỜ HAI TẦNG CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU CHUỖI CUNG ỨNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA HOẶC NHỎ

  • Junzo Watada Research Center of Information, Production and Systems, Waseda University, Kitakyushu, Japan
  • Chen Xiang International Society of Management Engineers, Kitakyushu, Japan
Từ khóa: Game theory, fuzzy game, small and medium enterprises, two-echelon model, supply chairn, stackelberg, optimal decision

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ phân tích hành vi của doanh nghiệp và khách hàng, giúp họ đưa ra quyết định để đạt được lợi nhuận tối ưu. Ngày nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Khi doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, họ cần phải tìm ra cách thức hiệu quả để đưa ra quyết định. Trong bài báo, chúng tôi sẽ sử dụng lý thuyết trò chơi để phân tích nó. Ngoài ra, vì mối quan hệ của nhà sản xuất và nhà bán lẻ có thể được coi là hành vi của Stackelberg, chúng tôi sẽ xây dựng các mô hình dựa trên hành vi của Stackelberg. Để đưa ra quyết định tối ưu cho các thành viên trong chuỗi, chúng tôi sử dụng số rõ nét và số mờ để thể hiện nhu cầu thị trường. Sau đó, chúng tôi sẽ phân tích cái nào chính xác hơn với tình hình thực tế và cái nào tốt hơn để thu được nhiều lợi nhuận hơn cho các thành viên trong chuỗi cung ứng. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra kết luận cho các thành viên trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi làm rõ lợi thế và bất lợi của mô hình chuỗi cung ứng được thực hiện bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-01
Chuyên mục
Bài viết