THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN THEO ĐẦU RA HỆ THỐNG TUYẾN TÍNH KHÔNG DỪNG, SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG THAM SỐ

  • Võ Quốc Đạt Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Nguyễn Chí Thanh Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Đoàn Tiến Ban Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt

Bài báo xem xét bài toán điều khiển hệ thống tuyến tính không dừng theo đầu ra, tức là không đo vectơ các biến trạng thái hoặc đạo hàm của tín hiệu đầu ra. Để tổng hợp luật điều khiển ổn định, một thủ tục trực tuyến dựa trên việc giải phương trình ma trận vi phân Riccati được chọn. Để tổng hợp bộ quan sát các biến trạng thái, một cách tiếp cận mới được đề xuất, bảo đảm các giá trị ước lượng hội tụ đơn điệu về giá trị thực với việc kiểm soát được thời gian quá độ. Ý tưởng chính của việc tổng hợp các bộ quan sát dựa trên sự chuyển đổi hệ thống động ban đầu sang một mô hình hồi quy tuyến tính chứa các tham số tĩnh chưa biết, trong đó có chứa các biến trạng thái của đối tượng điều khiển ban đầu. Sau đó sử dụng thuật toán DREM để ước lượng vectơ các biến trạng thái. Một số mô phỏng trên Matlab/Simulink minh chứng cho tính đúng đắn của lý thuyết đã xây dựng, bảo đảm tốt chất lượng của các quá trình đáp ứng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC