KHẢO SÁT MỘT SỐ CHẤT HÓA DẺO CHO NHIÊN LIỆU RẮN HỖN HỢP TRÊN NỀN POLYVINYL CLORUA

  • Phan Đức Nhân Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trần Quang Tuấn Tổng cục Kỹ thuật
  • Đoàn Minh Khai Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Nguyễn Duy Tuấn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả khảo sát một số chất hóa dẻo cho nhiên liệu rắn hỗn hợp. Nhiên liệu rắn hỗn hợp được chế tạo từ PVC hóa dẻo bởi DOP, DOA và hỗn hợp DOP/DOA với chất oxi hóa ammoni peclorat (AP), chất cháy bột nhôm (Al) và xúc tác cháy bột sắt (III) oxit (Fe2O3). Các tính chất cơ học và đặc trưng nhiệt đã được xác định. Kết quả cho thấy các mẫu nhiên liệu có các đặc trưng đáp ứng được yêu cầu của nhiên liệu rắn hỗn hợp như: mô đun đàn hồi 176,7 ÷ 202,9 MPa, độ biến dạng 28 ÷ 45 %, nhiệt độ bùng cháy 304,8 ÷ 308,4°C và độ bền nhiệt 0,081 ÷ 0,178 ml/g. Chất hóa dẻo DOP có hiệu quả hóa dẻo PVC tốt hơn so với DOA. Bên cạnh đó, nhiên liệu được hóa dẻo bởi DOA gây ra giảm khối lượng mạnh hơn khi già hóa và độ bền nhiệt thấp hơn so với DOP.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC