Quay trở lại chi tiết bài viết A NUMERICAL INVESTIGATION OF BLOOD FLOW THROUGH THE AORTIC VALVE Tải xuống tải PDF