Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh

  • Hoàng Quân Đinh Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: DNS, mô phỏng trực tiếp, bề mặt sóng, chuyển dòng, dòng siêu thanh

Tóm tắt

Bài báo trình bày ứng dụng phương pháp mô phỏng trực tiếp vào nghiên cứu bài toán khí động trên bề mặt sóng trong dòng siêu thanh và ảnh hưởng của bề mặt sóng tới tham số khí động của dòng chảy. Bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh thường xuất hiện trên khí cụ bay siêu thanh như máy bay chiến đấu, tên lửa. Các bề mặt cong dạng sóng này xuất hiện có thể do chủ đích thiết kế hoặc do việc bố trí thiết bị trên bề mặt tạo ra. Theo như kết quả nghiên cứu cho thấy, bề mặt này có thể làm tăng lực cản và là nguyên nhân chính dẫn tới các hiện tượng chuyển dòng từ chảy tầng sang chảy rối hoặc tách dòng trong dòng siêu thanh.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC