Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 đúc bán lỏng

  • Minh Đức Lê Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Văn Thuần Nguyễn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Hồng Hải Nguyễn Đại học Bách khoa Hà Nội
Từ khóa: Hợp kim ADC12, hợp kim Al-Si, đúc bán lỏng, tốc độ nguội, tốc độ đông đặc

Tóm tắt

Bài báo trình bày ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 khi rót trên máng có chiều dài 300 mm với góc nghiêng 45° vào khuôn có 4 bậc với chiều dày khác nhau (5, 10, 20 và 30 mm). Kết quả cho thấy, tại bậc 1 tốc độ nguội và tốc độ đông đặc đạt cực đại (138 K.s-1 và 0,43 s-1) dẫn đến tỉ phần pha α-Al đạt giá trị lớn nhất 73,2%. Trong khi giá trị này tại bậc 2, 3 và 4 là 66,7%, 65,4% và 65% tương ứng với tốc độ nguội là 15,0, 14,6 và 9,8 K.s-1. Kích thước của pha α-Al tăng dần từ bậc 1 (~ 30 μm) đến bậc 4 (~ 80 μm), trong khi hình thái nhánh cây α-Al đều trục với độ cầu hóa cao được duy trì tại tất cả các bậc. Tốc độ nguội nhỏ nhất để tổ chức nhánh cây α-Al đều trục hình thành khoảng 10 K.s-1.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC