NGHIÊN CỨU KIỂM TRA TÍNH THỐNG NHẤT KHÔNG GIAN THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA

  • Phan Quốc Yên Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Anh Tuấn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thị Xuân Hồng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: GIS, chất lượng dữ liệu địa không gian, tính thống nhất không gian, kiểm tra chất lượng, các tiêu chuẩn quan hệ không gian

Tóm tắt

Kiểm tra tính nhất quán không gian là kiểm tra sự không thống nhất logic theo quy tắc không gian đã quy định trước, bao gồm dư thừa, chồng đè dữ liệu, kết nối… Bài báo này thực nghiệm kiểm tra tính thống nhất của thành phần này theo quy chuẩn kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:5.000 khu vực thị xã Biên Hòa. Sử dụng phương pháp phân tích GIS để xác định mối quan hệ của các đối tượng hình học trong một lớp và giữa hai lớp khác nhau. Nghiên cứu được tiến hành sử dụng bộ phần mềm ArcGIS trên một số Feature Class điển hình của nhóm Giao Thông cho thấy rằng: Phần trăm lỗi lớn nhất là quan hệ giữa lớp cầu giao thông và tim đường bộ 14,22%; tiếp theo là lỗi về trùng lặp dữ liệu của lớp nút mạng đường bộ 12,11%; sau đó là quan hệ giữa mặt đường bộ và ranh giới đường bộ 3,52; lỗi đỉnh treo của tim đường bộ 0,97%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-12
Chuyên mục
Bài viết