SỬ DỤNG MÔ HÌNH XGB DỰ BÁO HƯ HỎNG CỦA DẦM THÉP THÔNG QUA TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG

  • Vũ Văn Tuấn Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Anh Tuấn Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Thuật toán tăng cường độ dốc cấp cao (XGB), dự báo, tần số dao động riêng, hư hỏng, dầm

Tóm tắt

Dầm là cấu kiện quan trọng trong kỹ thuật và thường được sử dụng để mô hình hóa cho các bài toán. Đã có nhiều phương pháp, mô hình được phát triển để xác định hư hỏng cũng như khuyết tật của dầm. Trong bài báo này, thuật toán tăng cường độ dốc cấp cao (XGB)  được phát triển để dự đoán vị trí, chiều rộng và chiều sâu của vết cắt dầm thép thông qua sự thay đổi tần số dao động riêng. Tần số dao động riêng của dầm thép trong các kịch bản khác nhau được xác định bằng mô hình phần tử hữu hạn (FEM). Các tiêu chí để đánh giá độ chính xác của mô hình là R squared (RSQ) và sai số trung bình bình phương (MSE). Kết quả cho thấy việc kết hợp phương pháp FEM với XGB là rất có tiềm năng và ý nghĩa trong việc quan trắc cảnh báo cho các công trình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-12
Chuyên mục
Bài viết