KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH VẬT LIỆU BÊ TÔNG VÀ CỐT THÉP TRONG LS-DYNA BẰNG THỰC NGHIỆM

  • Nguyễn Công Nghị Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Anh Tuấn Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Trung Đức Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Đinh Quang Trung Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: LS-DYNA, mô hình bê tông, mô hình cốt thép, thí nghiệm nổ

Tóm tắt

Bài báo trình bày việc nghiên cứu và đánh giá một số mô hình vật liệu bê tông và vật liệu cốt thép thường dùng trong LS-DYNA để mô phỏng kết cấu bê tông cốt thép chịu tác dụng của áp lực nổ. Trên cơ sở đó lựa chọn mô hình vật liệu phù hợp với ưu tiên đầu vào cho mô hình là các tham số cơ bản của vật liệu. Thông qua kết quả mô phỏng và dữ liệu thực nghiệm nổ hiện trường để kiểm chứng và đánh giá đáp ứng của mô hình vật liệu được lựa chọn. Nội dung bài báo còn trình bày phương pháp xây dựng bài toán mô phỏng áp lực nổ tác động lên kết cấu
bê tông cốt thép bằng LS-DYNA.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-12
Chuyên mục
Bài viết