ỨNG XỬ ĐỘNG ĐẤT CỦA KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP VỚI BÊ TÔNG BỊ HẠN CHẾ

  • Nguyễn Văn Tú Le Quy Don Technical University
  • Nguyễn Xuân Đại Le Quy Don Technical University
  • Lê Quốc Kỳ Le Quy Don Technical University
Từ khóa: Bê tông bị hạn chế, bê tông không bị hạn chế, mô hình ứng suất - biến dạng của bê tông bị hạn chế, lõi bê tông, phân tích phi tuyến hệ khung bê tông cốt thép, lớp bê tông bảo vệ

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp phân tích động đất của nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép sử dụng mô hình phi tuyến của Mander cho ứng xử của bê tông bị hạn chế và mô hình song tuyến tính cho ứng xử của cốt thép. Tác động của động đất lên công trình được phân tích theo phương pháp phân tích lịch sử thời gian. Kết cấu công trình được mô hình hóa bằng phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên phần mềm OpenSees. Các phản ứng nhận được của nội lực, chuyển vị, ứng suất biến dạng phù hợp với mô hình nghiên cứu và có thể ứng dụng trong phân tích kết cấu nhà nhiều tầng bê tông cốt thép chịu động đất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-14
Chuyên mục
Bài viết