ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỦA FAA TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ BẰNG PHẲNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY LÊN TẢI TRỌNG ĐỘNG BÁNH MÁY BAY

  • Nguyễn Văn Hiếu Le Quy Don Technical University
  • Đỗ Văn Thùy Le Quy Don Technical University
Từ khóa: Độ bằng phẳng, tải trọng động, mặt đường sân bay, BBI

Tóm tắt

Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu nhằm ứng dụng phương pháp BBI (Boeing Bump Index) của ICAO, FAA vào đánh giá ảnh hưởng của độ bằng phẳng mặt đường sân bay tới tải trọng động bánh máy bay với các số liệu đo tại sân bay Cam Ranh, qua đó đề xuất ứng dụng vào thực tiễn thiết kế, khai thác sân bay tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-14
Chuyên mục
Bài viết