NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA ỐNG CÓ KHUYẾT TẬT TỪ VẬT LIỆU THÉP X65 VỚI MÔ HÌNH XGBOOST

  • Lê Văn Minh Thành Class 53rd of Civil and Industry Construction Engineering, Le Quy Don Technical University
  • Vũ Văn Tuấn Class 53rd of Civil and Industry Construction Engineering, Le Quy Don Technical University
  • Nguyễn Tiến Dũng Class 53rd of Civil and Industry Construction Engineering, Le Quy Don Technical University
  • Đỗ Văn Long Class 53rd of Civil and Industry Construction Engineering, Le Quy Don Technical University
  • Phan Chí Hiếu Civil Engineering Department, Institute of Techniques for Special Engineering, Le Quy Don Technical University
Từ khóa: Áp lực thổi nổ, ống có khuyết tật, phần tử hữu hạn, học máy, XGBoost

Tóm tắt

Đạt được một mô hình dự báo khả năng chịu uốn của một ống có khuyết tật luôn là một yêu cầu cấp thiết đối với việc đánh giá tính toàn vẹn của ống. Trong khi các mô hình giải tích gặp phải khó khăn đối với việc mô hình các khuyết tật cục bộ và các ứng suất cục bộ tương ứng, phương pháp phần tử hữu hạn là một thay thế có giá trị. Một phương pháp phổ biến để dự báo các biến đầu ra là tận dụng các kết quả của phương pháp phần tử hữu hạn và phát triển một mô hình dựa trên dữ liệu như mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, CART hay XGBoost. Cùng với việc tạo ra bộ số liệu từ phương pháp phần tử hữu hạn, bài báo này minh họa tính ưu việt của mô hình XGBoost khi so sánh với các mô hình khác khi phát triển mô hình giúp dự báo khả năng chịu mô men của ống có khuyết tật làm từ vật liệu X65.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-14
Chuyên mục
Bài viết