Nghiên cứu thu nhận bột huyết từ phế phẩm huyết heo để ứng dụng làm thức ăn gia súc

  • Lê Nhất Tâm
  • Lê Văn Nhất Hoài

Tóm tắt

    Huyết heo là phụ phẩm của quá trình giết mổ, chứa khoảng 17% protein và có hàm lượng lysine cao, đây là một trong những nguồn nitơ tự nhiên cao có thể tận dụng làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi gia súc. Tận dụng được nguồn phụ phẩm này sẽ góp phần nâng cao giá trị thương phẩm của ngành chăn nuôi, ngoài ra nó còn có thể giảm tải cho việc xử lý môi trường. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đã thu được một số thông số tối ưu cho quá trình như: lượng NaCl 4% để chống đông huyết, pH 6,5 và thời gian đun 45 phút để kết tủa protein. Thể tích đệm citrate cho vào là 10% để tạo phức với sắt, nhiệt độ sấy ở 45oC trong thời gian 15h cho bột huyết thu được có chất lượng khá tin cậy. Ngoài ra, những thí nghiệm cận lâm sàng trên chuột cũng cho thấy tác dụng tích cực của bột huyết thu được so với bột huyết trên thị trường qua khả năng tăng trọng của chuột.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2014-10-02