Tìm hiểu kỹ thuật đảo ngược thời gian và phân tích dung lượng kênh trong hệ thống MIMO-UWB

  • Hồ Đức Tâm Linh
  • Nguyễn Văn Phú
  • Đặng Xuân Vinh

Tóm tắt

      Dung lượng kênh truyền trong hệ thống Băng siêu rộng (UWB) tăng đáng kể khi kết hợp kỹ thuật đảo ngược thời gian (Time Reversal - TR) với kỹ thuật đa anten vào ra (Multi-Input Multi-Output - MIMO). Tuy nhiên, trong thực tế khi sử dụng nhiều antentại bộ phát và bộ thu, luôn tồn tại sự tương quan không gian giữa chúng, làm cho dung lượng kênh truyền giảm xuống.Trong bài báo này, dung lượng kênh truyền của hệ thống MU - MIMO - TR - UWBđược phân tích và đánh giá cả hai trường hợp có tác động và không có tác động của hệ số tương quan. Ngoài ra, sự thay đổi số lượng anten đầu vào và đầu ra cũng tác động lớn đến dung lượng của hệ thống UWB. Đặc biệt, bài báo đã chỉ ra được sự tác động mạnh củatương quan thu so với tương quan phát, đồng thời chúng tôi cũng đã phân tích và đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống MIMO khi số người sử dụng tăng lên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2014-09-24