Xây dựng tiêu chuẩn đo lường các thông số động lực học đánh giá sức mạnh tốc độ các kỹ thuật đòn chân của nam học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang

  • Nguyễn Duy Quyết
  • Nguyễn Văn Long
điểm /   đánh giá
Published
2021-07-09