Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Golf – ngành giáo dục thể chất Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

  • Nguyễn Lê Huy
  • Nguyễn Xuân Hường
  • Nguyễn Thùy Dung
  • Phạm Thị Mỹ Hạnh
điểm /   đánh giá
Published
2021-07-09