Dự báo tác động của các yếu tố nhân khẩu, chính sách và xã hội đến khả năng tham gia thể dục thể thao của người khuyết tật trong các hộ gia định ở các trung tâm đô thị đến năm 2030

  • Đặng Văn Dũng
  • Nguyễn Thành Long
điểm /   đánh giá
Published
2021-07-09