Impacts of training service quality on student satisfaction and loyalty in online education

  • BÙI KIÊN TRUNG
  • PHẠM LONG

Abstract

    Bài viết xem xét các nhân tố đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến và ảnh hưởng của nhân tố này đối với sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên. Chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến được cấu thành bởi 4 thành phần: (1) tính hữu hình, (2) độ tin cậy, (3) tính đáp ứng và (4) tính đồng cảm. Phân tích thống kê chỉ ra chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến có tác động trực tiếp tới sự hài lòng của sinh viên và gián tiếp tới lòng trung thành của sinh viên trong môi trường học tập trực tuyến. Hơn nữa, sự hài lòng của sinh viên có tác động tới lòng trung thành của sinh viên trong môi trường học tập trực tuyến. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý và nghiên cứu đưa ra những quyết sách phù hợp để phát triển hình thức học trực tuyến theo hướng hiện đại.    
điểm /   đánh giá
Published
2019-07-15
Section
ARTICLES