Monitoring agents: Role of regulation environment in governance at big private enterprises in Metnam

  • NGUYỄN VŨ HÙNG
  • LÊ QUANG CẢNH

Abstract

    Các nghiên cứu trước đây về quản trị doanh nghiệp đã đề cập đến các nội dung về kiểm soát người đại diện doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho các kết quả khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, khả năng kiểm soát người đại diện không chỉ nằm trong nội bộ hệ thống quản trị mà ở cả thể chế quy định trong đó các doanh nghiệp hoạt động. Nghiên cứu này sử dụng các bộ số liệu khác nhau về các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam và cho thấy vai trò quan trọng của các quy định trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp đưa ra một số gợi ý cho tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách.    
điểm /   đánh giá
Published
2019-07-15
Section
ARTICLES