Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TIỆN NGHI CỦA MỘT VĂN PHÒNG ĐIỂN HÌNH SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA CỤC BỘ BẰNG ANSYS FLUENT Tải xuống tải PDF