Quay trở lại chi tiết bài viết Quyết định số 841 ngày 26/10/2022 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam Tải xuống tải PDF