Quyết định số 841 ngày 26/10/2022 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam

  • Bộ Nội vụ

Tóm tắt

Quyết định số 841 ngày 26/10/2022 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15