Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng công suất sóng siêu âm trong thiết bị sấy sâm bố chính bằng phương pháp bơm nhiệt kết hợp sóng siêu âm Tải xuống tải PDF