Mô phỏng cấp đông thịt heo nửa con bằng Ansys

  • Võ Văn Sim Khoa CN Hóa Học, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. HCM
  • Đỗ Hữu Hoàng Khoa CN Hóa Học, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. HCM
Từ khóa: Ansys, cấp đông heo, CFD, mô phỏng cấp đông, thời gian cấp đông

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng xác định thời gian cấp đông thịt heo nửa con bằng phương pháp CFD. Sai số thời gian cấp đông giữa mô phỏng và thực nghiệm tương ứng 4%. Trên cơ sở kết quả mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và vận tốc dòng khí lên thời gian cấp đông, kết quả mô phỏng được sử dụng để tối ưu hóa điều kiện vận hành và thiết kế kho cấp đông thịt heo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-14