Quay trở lại chi tiết bài viết TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH PHÚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ Tải xuống tải PDF