TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH PHÚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

  • Lê Xuân Thái
Từ khóa: biến đổi khí hậu, khí nhà kính, phát triển bền vững, Vĩnh Phúc

Tóm tắt

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), trong những năm gần đây, tình hình thời tiết Vĩnh Phúc đã có những diễn biến phức tạp, có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, mưa, bão tăng cả về số lượng và cường độ. Theo các kịch bản BĐKH trong thế kỷ 21 của tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệt độ và lượng mưa đều thể hiện xu thế tăng lên so với thời kỳ cơ sở trên toàn tỉnh (nhiệt độ tăng từ 0,8oC - 4,2oC; lượng mưa tăng từ 3 - 31%). Tuy nhiên, mức biến đổi có sự khác biệt khá rõ giữa các kịch bản và các vùng của tỉnh. Điều này sẽ tác động tiêu cực tới sức khỏe cộng đồng cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, cần các giải pháp trọng tâm nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH của tỉnh trong thế kỷ 21.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-04
Chuyên mục
Bài viết