Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÀNG CÁT, HẢI PHÒNG Tải xuống tải PDF