ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÀNG CÁT, HẢI PHÒNG

  • Phạm Thị Thu Hà
Từ khóa: bãi chôn lấp, chất thải rắn, rủi ro sức khoẻ, ô nhiễm không khí

Tóm tắt

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (CTR) Tràng Cát tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 4 quận nội thành của thành phố Hải Phòng. Bài báo đánh giá rủi ro sức khoẻ của ô nhiễm không khí từ khu liên hợp xử lý CTR Tràng Cát bằng phương pháp tính chỉ số rủi ro sức khoẻ và điều tra xã hội học. Kết quả cho thấy, tại một số các điểm quan trắc, môi trường không khí xung quanh khu liên hợp xử lý bị ô nhiễm khí H2S, NH3, cao nhất tại ranh giới bãi chôn lấp. Mùi hôi từ khu xử lý CTR đã phát tán và gây ảnh hưởng tới sức khoẻ và cuộc sống của cộng đồng dân cư xung quanh. Chỉ số rủi ro HI của NH3 và H2S tại tất cả các điểm quan trắc đều lớn hơn 1, chứng tỏ có rủi ro sức khỏe đối với dân cư xung quanh và công nhân viên nhà máy khi tiếp xúc với NH3 và H2S. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-04
Chuyên mục
Bài viết