Quay trở lại chi tiết bài viết KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM Tải xuống tải PDF