KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

  • Phùng Ngọc Bảo Anh
  • Nguyễn Song Tùng
Từ khóa: chất thải rắn sinh hoạt, xã hội hóa, quản lý chất thải rắn

Tóm tắt

Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số kéo theo lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) gia tăng cả về khối lượng và chủng loại. Cùng với đó, áp lực chi phí cho các dịch vụ liên quan đến CTRSH cũng rất lớn và có xu hướng gia tăng nhanh. Ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở các nước đang phát triển, chi phí cho các dịch vụ liên quan đến CTRSH phụ thuộc chủ yếu từ ngân sách công. Do đó, với sự gia tăng của lượng CTRSH trong thập kỷ gần đây đã tạo ra sức ép vô cùng lớn cho nguồn ngân sách công. Do vậy, để giảm gánh nặng áp lực của nguồn ngân sách công chi cho dịch vụ CTRSH, các nguồn lực ngoài xã hội đã được huy động từ nhiều khu vực tư nhân được hình thành với mục tiêu tham gia cải thiện chất lượng dịch vụ CTRSH.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-04
Chuyên mục
Bài viết