Quay trở lại chi tiết bài viết PHÂN TÍCH NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ SƠN LA BẰNG BẢN ĐỒ CẢNH BẢO RỦI RO Tải xuống tải PDF