PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0040

  • Ngô Thị Thanh Mai
Từ khóa: giáo dục công tác xã hội, thực tập quốc tế, toàn cầu hoá.

Tóm tắt

Bối cảnh toàn cầu hoá đã tạo ra sự thay đổi về xã hội và sự phụ thuộc giữa các quốc gia. Nhiều vấn đề xã hội đã vượt qua khỏi ranh giới của các quốc gia và trở thành vấn đề mang tính quốc tế như đói nghèo, môi trường, di cư, dịch bệnh,… đã tạo nên những yêu cầu mới cho công tác xã hội (CTXH) và giáo dục CTXH. Trong đó, thực tập quốc tế đóng vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục nhằm nâng cao năng lực văn hoá cho các sinh viên CTXH để họ có thể thích ứng với bối cảnh mới và đủ khả năng giải quyết những vấn đề xã hội trong nước và quốc tế. Dựa trên việc tổng quan các tài liệu nghiên cứu trước đó, bài báo tập trung làm rõ những yêu cầu của hoạt động thực tập CTXH quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá. Bên cạnh đó, tác giả sẽ đưa ra một số để xuất để phát triển chương trình thực tập quốc quốc tế một cách hiệu quả tại trường đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh mới với những thách thức toàn cầu. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO