TỈ LỆ RỐI LOẠN TÂM THẦN Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VIỆT NAM: TỔNG QUAN TỪ MỘT SỐ CÔNG BỐ TIẾNG ANH

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0039

  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Từ khóa: sức khỏe tâm thần, rối loạn tâm thần, tổng quan, vị thành niên.

Tóm tắt

Rối loạn tâm thần xuất hiện ở trẻ vị thành niên trên toàn thế giới. Tuy nhiên, rất ít các nghiên cứu được công bố quốc tế về tỉ lệ này ở Việt Nam, nơi có đến 20% tổng quốc dân là trẻ vị thành niên. Vì vậy, nghiên cứu này tìm kiếm những bằng chứng về tỉ lệ rối loạn tâm thần ở trẻ vị thành niên Việt Nam từ các công bố bằng tiếng Anh. Nghiên cứu tiến hành tìm kiếm các nghiên cứu phù hợp với các tiêu chí lựa chọn trên các hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến và các nghiên cứu rà soát thủ công từ các danh mục tài liệu tham khảo. Tổng cộng có 2.643 nghiên cứu được tìm thấy. Sau khi loại bỏ các nghiên cứu không phù hợp, 9 nghiên cứu được sử dụng để phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy tỉ lệ rối loạn tâm thần ở trẻ vị thành niên Việt Nam khá cao so với thế giới. Tuy nhiên con số này có thể thấp hơn so với thực tế. Nghiên cứu cung cấp những bằng chứng cho thấy cấp thiết cần phát triển các chương trình và dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho lứa tuổi này ở Việt Nam. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO