NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH SƠN LA

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0034

  • Đỗ Thị Mùi
Từ khóa: Chỉ dẫn địa lí, cơ hội, thách thức, phát triển bền vững.

Tóm tắt

Sơn La có nhiều tiềm năng để phát triển cây ăn quả. Trong những năm gần đây, cây ăn quả đã phát triển mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng cao. Tuy nhiên, việc phát triển cây ăn quả có nhiều thách thức lớn. Thách thức về giá cả, chất lượng, mở rộng diện tích, chế biến sản phẩm, thị trường… Cần có những giải pháp về quy hoạch, về giống, lao động, đầu tư, khoa học kĩ thuật… để phát triển cây ăn quả bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO