ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0033

  • Nguyễn Đức Tôn
  • Nguyễn Thành Trung
Từ khóa: Phân hóa giàu nghèo, thu nhập bình quân đầu người/tháng, hệ số GINI, cộng đồng dân cư miền núi tỉnh Bình Định.

Tóm tắt

Phân hóa giàu nghèo có tác động rất lớn đến việc khai thác nguồn “vốn con người”, nhằm đảm bảo sinh kế, nâng cao mức sống, hơn thế nữa là hướng đến công bằng trong hưởng thụ các nhu cầu vật chất và tinh thần trong đời sống thường ngày. Bằng phương pháp phân tích, so sánh và thống kê toán học, bài báo đánh giá sự phân hóa giàu nghèo của cộng đồng dân cư miền núi tỉnh Bình Định dựa vào chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người\tháng và được cụ thể thành các tiêu chí là Hệ số GINI, Tiêu chuẩn “40%” và chênh lệch 20% thu nhập nhóm cao nhất và thấp nhất. Kết quả đánh giá cho thấy sự phân hóa giàu nghèo giai đoạn 2010 - 2018 đạt mức tương đối công bằng (theo chuẩn của Ngân hàng thế giới – WB) và có xu hướng tăng lên, hơn nữa qua phương pháp phân nhóm thống kê không đều và đánh giá thang điểm, đã xác định mức độ phân hóa giàu nghèo của địa phương được chia thành 3 nhóm rõ rệt. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương thực hiện các chương trình hành động, chính sách giảm nghèo, ổn định sinh kế góp phần nâng cao mức sống, hạn chế sự phân hóa giàu nghèo trong thời gian tới. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO