XÁC ĐỊNH DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0032

  • Trần Thị Tuyến
Từ khóa: Dịch vụ hệ sinh thái, rừng ngập mặn, ven biển Nghệ An, tiếp cận cộng đồng.

Tóm tắt

Dịch vụ hệ sinh thái và đánh giá dịch vụ hệ sinh thái được các nhà khoa học nghiên cứu bằng nhiều cách tiếp cận và phương pháp khác nhau. Với tiếp cận từ cộng đồng, kết hợp các phương pháp thực địa, điều tra xã hội học (phỏng vấn bằng câu hỏi định sẵn trên phiếu và phỏng vấn bán cấu trúc), nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát 198 hộ tại 8 xã thuộc 3 huyện\thành phố ven biển của tỉnh Nghệ An. Kết quả cho thấy, người dân đã xác định được các giá trị dịch vụ hệ sinh thái cơ bản tại địa phương, gồm 17 dịch vụ thuộc 4 nhóm: dịch vụ cung cấp, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ điều tiết và dịch vụ văn hóa. Trong đó, số hộ dân nhận biết và sử dụng mỗi loại dịch vụ khác nhau theo địa phương và nghề nghiệp. Nhóm hộ làm nghề đánh bắt cho thông tin chi tiết về dịch vụ cung cấp, ngược lại, nhóm nuôi tôm và sản xuất nông nghiệp lại quan tâm đến dịch vụ điều tiết và hỗ trợ. Trong khu vực nghiên cứu, rừng ngập mặn thuộc huyện Quỳnh Lưu được đánh giá có tiềm năng các dịch vụ hệ sinh thái cao nhất, tiếp đó khu vực huyện Diễn Châu, thấp nhất là huyện Nghi Lộc. Bên cạnh tiềm năng dịch vụ hệ sinh thái, rừng ngập mặn đang đứng trước nhiều nguy cơ suy giảm, đặt ra trách nhiệm cho các nhà quản lí, người dân trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí nguồn lợi từ rừng ngập mặn. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO