THỰC TRẠNG SINH KẾ TẠI VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0029

  • Vũ Minh Trang
  • Nguyễn Tường Huy
Từ khóa: sinh kế, nghề cá, đất ngập nước ven biển, phát triển bền vững.

Tóm tắt

Vùng đất ngập nước ven biển của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và sinh kế của cư dân địa phương. Các sinh kế dựa vào tài nguyên của vùng đất ngập nước ven biển như nông nghiệp, diêm nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, các sinh kế này đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức để phát triển bền vững do sức ép về dân số và các hoạt động kinh tế, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này phân tích thực trạng phát triển các sinh kế tại vùng đất ngập nước ven biển huyện Nghĩa Hưng, nhận diện những sinh kế thiếu bền vững và lí giải nguyên nhân của chúng, từ đó đề xuất giải pháp góp phần phát triển sinh kế bền vững tại địa phương. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO