ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0028

  • Đặng Thị Phương Anh
  • Dương Thúy Quỳnh
Từ khóa: phát triển du lịch, du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, Bình Liêu, Quảng Ninh.

Tóm tắt

Du lịch bền vững đang là hướng phát triển ưu tiên của các quốc gia đang phát triển. Trong đó, du lịch cộng đồng (DLCĐ) là loại hình thế mạnh của quốc gia giàu tiềm năng về tài nguyên tự nhiên và văn hóa tộc người như Việt Nam. Bình Liêu là một huyện miền núi có thế mạnh về địa hình, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các cộng đồng cư trú nhưng chưa được biết đến như một điểm đến du lịch trong không gian du lịch đa sắc màu của tỉnh Quảng Ninh. Để xem xét tiềm năng phát triển DLCĐ tại Bình Liêu, bài viết tiến hành đánh giá thông qua các tiêu chí như tài nguyên, khả năng tiếp cận, khả năng cung ứng dịch vụ, sự liên kết giữa các bên liên quan và chính sách đầu tư, xúc tiến, quảng bá. Việc đánh giá này giúp địa phương định hình được tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO