CHUYỂN THỂ TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG SANG ÂM NHẠC

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0025

  • Đỗ Thị Thạch
Từ khóa: Chuyển thể, văn học và âm nhạc, chuyển thể trung thành, chuyển thể tự do.

Tóm tắt

Do có sự giao thoa, gặp gỡ với nhiều bộ môn nghệ thuật, văn bản văn học có thể được “sáng tạo lại” ở một số loại hình nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Bài viết đề cập đến khái niệm chuyển thể, lịch sử hình thành và quá trình chuyển thể, mối quan hệ gần gũi giữa âm nhạc và văn học – cơ sở của hoạt động chuyển thể. Với hoạt động chuyển thể âm nhạc trong nhà trường, bài viết chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, từ đó đề xuất một số vấn đề liên quan đến phương thức chuyển thể văn học sang âm nhạc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO