VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TRUYỆN NGẮN CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI VIẾT VỀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0024

  • Trần Thị Hồng Nhung
Từ khóa: giới nữ, bình đẳng giới, văn học Việt Nam đương đại, truyện ngắn nữ, tình yêu, hôn nhân, gia đình

Tóm tắt

Với sự chủ động trong ý thức sáng tạo và quan niệm nghệ thuật thống nhất, viết về tình yêu, hôn nhân, gia đình, các cây bút truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại đã khẳng định mạnh mẽ quan điểm nam nữ bình quyền. Thông qua thế giới nghệ thuật được sáng tạo, những phương diện phong phú của vấn đề này đã được lật giở, xem xét bằng tiếng nói mang nhân vị giới đặc sắc. Bài viết tập trung làm rõ những biểu hiện của vấn đề bình đẳng giới trong truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại như là một trong những vấn đề xã hội – thẩm mĩ độc đáo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO