ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT KỊCH THƠ HUY THÔNG 1932–1945 TRÊN PHƯƠNG DIỆN ĐỀ TÀI NGÔN NGỮ CỦA LOẠI HÌNH

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0023

  • Nguyễn Văn Lịch
Từ khóa: Đặc sắc, nghệ thuật, kịch thơ, Huy Thông.

Tóm tắt

Bài báo chỉ ra rằng kịch thơ Huy Thông thiên về đề tài lịch sử. Đây cũng là đề tài phổ biến trong văn học Việt Nam giai đoạn đầu thế kỉ XX do tính chất đặc biệt của số phận dân tộc. Và, cũng trong tính chất xu trào của thời đại, kịch thơ lịch sử của Huy Thông thường gắn với chủ đề tình yêu – thứ tình yêu bị ràng buộc với lịch sử, một ví dụ về trách nhiệm và bi kịch của cá nhân trước lợi ích cộng đồng. Trong những nỗ lực của mình, tác phẩm của ông có những đóng góp riêng cho thể loại kịch thơ trên các phương diện kết cấu, ngôn ngữ. Kịch thơ Huy Thông giống như những bản trường ca về tình yêu không dứt, lời thoại thiên về bộc lộ tâm trạng hơn là biểu hiện lịch sử. Số lượng nhân vật kịch thơ Huy Thông tối giản, vừa đủ để biểu hiện tâm trạng của người viết. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO