THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ Ở VÙNG TÂY BẮC

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0015

  • Đỗ Thị Mùi
  • Nguyễn Thị Hằng
Từ khóa: Cây ăn quả, Tây Bắc, thuận lợi, khó khăn.

Tóm tắt

Tây Bắc là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp nói chung và cây ăn quả nói riêng. Vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, đất trồng thuận lợi để hình thành vùng chuyên canh ăn quả với nhiều loại đặc sản có giá trị cao. Dân cư, nguồn lao động và các yếu tố thị trường, khoa học kĩ thuật là những nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến vùng cây ăn quả Tây Bắc. Với các phương pháp phân tích tổng hợp, thực địa, dự báo…, bài báo đã đánh giá đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trong phát triển cây ăn quả của vùng Tây Bắc đồng thời phân tích thực trạng sản xuất và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả của vùng hiệu quả và bền vững. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO