Quay trở lại chi tiết bài viết DẤU ẤN VÙNG ĐẤT NGHỆ AN – HÀ TĨNH TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC GIA ĐẠI VIỆT NỬA CUỐI THẾ KỈ XVIII Tải xuống tải PDF