CÁC CĂN CỨ CỦA PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG QUẢNG NAM

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0011

  • Nguyễn Minh Phương
Từ khóa: Căn cứ, Nghĩa hội, Quảng Nam, Cần Vương, cuối thế kỉ XIX.

Tóm tắt

Sau cuộc tấn công quân Pháp tại tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá ngày 5\7\1885 thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi xuất bôn, sau đó, ban dụ Cần Vương, dấy lên phong trào yêu nước rộng khắp. Quảng Nam là một trong những địa phương hưởng ứng phong trào Cần Vương mạnh mẽ dưới ngọn cờ Nghĩa hội. Quá trình hoạt động, phát triển của phong trào Cần Vương Quảng Nam gắn liền các căn cứ và tên tuổi của các chính nhân. Bài viết này nghiên cứu các căn cứ của phong trào Cần Vương Quảng Nam. Qua đó, góp phần làm rõ thêm đóng góp của phong trào Cần Vương Quảng Nam đối với phong trào Cần Vương của nước ta vào cuối thế kỉ XIX.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO