ĐỌC “LIÊN KÍ HIỆU”: THƯ VIỆN BABEL CỦA BORGES VÀ CHUYỆN QUÁI ĐẢN TRONG THƯ VIỆN CỦA MURAKAMI

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0002

  • Đào Thị Thu Hằng
Từ khóa: Murakami, Borges, liên kí hiệu, nghĩa, giải cấu trúc.

Tóm tắt

Đọc liên kí hiệu để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tác phẩm viết về thư viện của Murakami và Borges. Cách đọc này giúp cho việc tiếp cận văn bản mở rộng đến những vấn đề ẩn sâu trong kí hiệu mà hai nhà văn đã sử dụng một cách ý thức hoặc vô thức khi viết. Với liên kí hiệu, mọi kí hiệu hay văn bản đều là dạng viết lại của những kí hiệu đã được sử dụng trước đó. Đấy là nguyên tắc bất dịch dịch cả trong quá trình sáng tác và tiếp nhận. Đọc liên kí hiệu chỉ ra rằng vai trò của người đọc cũng sẽ quan trọng như chính người sáng tạo trong việc tìm nghĩa của tác phẩm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO