MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0065

  • Thân Văn Quân
Từ khóa: Đại học, giáo dục đại học, giảng viên, giảng viên đại học, đội ngũ giảng viên, phát triển đội ngũ giảng viên

Tóm tắt

Với vai trò là người kiến tạo tri thức, phát triển năng lực, phẩm chất cho sinh viên, đội ngũ giảng viên đã góp phần to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên cho xã hội. Theo đó, phát triển đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học. Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên bao gồm, phát triển về số lượng, chất lượng và cơ cấu, trong đó đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hợp lí về cơ cấu là yêu cầu quan trọng đối với mỗi nhà trường. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển đội ngũ giảng viên đang đứng trước thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi chủ thể quản lí các cấp cần có sự quan tâm, tìm kiếm các giải pháp hợp lí để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan trọng này. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO