ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC – LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0064

  • Trần Thanh Hương
Từ khóa: đạo đức nghiên cứu, nghiên cứu khoa học, đạo đức trong nghiên cứu khoa học của giảng viên

Tóm tắt

Nghiên cứu khoa học là công cụ tạo ra vốn tri thức và sản phẩm khoa học tiến bộ để thay đổi cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Sản phẩm của nghiên cứu chỉ có giá trị khoa học khi được thực hiện dựa trên những giá trị và chuẩn mực đạo đức nhất định. Qua khảo sát bằng bảng hỏi đối với 169 giảng viên cơ hữu tại Trường ĐHKHXH & NV, TPHCM, kết quả cho thấy, các giảng viên có nhận thức khá chính xác về các quy tắc ứng xử và chuẩn mực trong nghiên cứu. Tuy nhiên, họ có nhận thức chưa đầy đủ về việc lựa chọn phương pháp, về quy tắc giao tiếp đối với đối tượng tham gia và nhà tài trợ. Từ các kết quả này, tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO