NHU CẦU TÀI LIỆU “CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN” CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TẠI VIỆT NAM

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0063

  • Phạm Tiến Nam
Từ khóa: nhu cầu, tài liệu công tác xã hội trong bệnh viện, nhân viên công tác xã hội, nhân viên y tế, Việt Nam

Tóm tắt

Tài liệu “Công tác xã hội trong bệnh viện” là hết sức cần thiết trong quá trình chuyên nghiệp hóa Nghề công tác xã hội tại Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu này nhằm mô tả nhu cầu tài liệu “Công tác xã hội trong bệnh viện” của người làm công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất nội dung của tài liệu này. Nghiên cứu có sự tham gia của 175 người làm công tác xã hội (103 nhân viên công tác xã hội và 72 nhân viên y tế) tại 07 bệnh viện tuyến Trung ương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân viên y tế có nhu cầu cao hơn về nội dung “Thông tin căn bản về công tác xã hội trong bệnh viện” (p = 0.018), trong khi đó nhân viên công tác xã hội có nhu cầu cấp thiết hơn về các nội dung “Phương pháp can thiệp của công tác xã hội trong bệnh viện” (p = 0.004); “Kĩ năng công tác xã hội trong bệnh viện” (p = 0.028); “Trắc nghiệm đánh giá sức khỏe tâm thần” (p = 0.007) và “Quy trình công tác xã hội trong bệnh viện” (p = 0.005). Nghiên cứu cũng đã đưa ra những đề xuất tới Bộ Y tế và các trường đào tạo công tác xã hội để việc biên soạn tài liệu này được hiệu quả và phù hợp với thực tế. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO