LÍ THUYẾT VỀ VỐN XÃ HỘI TRONG NGHIÊN CỨU SINH KẾ CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0062

  • Nguyễn Thị Bích Thủy
Từ khóa: vốn xã hội, sinh kế, người nhập cư

Tóm tắt

Vốn xã hội là thuật ngữ nhận được nhiều sự quan tâm của các tác giả trong và ngoài nước. Vốn xã hội giúp giảm đi chi phí cho các giao dịch kinh tế. Nó không trực tiếp sản sinh ra các lợi ích vật chất và tinh thần, mà chuyển đổi thành các loại vốn khác, từ đó sản sinh ra lợi ích. Vốn xã hội có vai trò quan trọng đối với người nhập cư bên cạnh các loại vốn khác. Bài viết hướng đến phân tích các quan điểm về mặt lí luận của các tác giả khác nhau về vốn xã hội, sinh kế cũng như vai trò của vốn xã hội với sinh kế nói chung và với sinh kế của nhóm người nhập cư nói riêng. Sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế đã giúp cho người dân nhập cư giảm được chi phí trong việc bổ sung các thông tin về tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, mua sắm tài sản sinh kế, tìm việc làm, hợp tác làm ăn,... 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO